bip    bip    bip
logo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy

bip

Godziny Pracy!

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30

Lokalizacja!

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. K. Libelta 4
62-130 Gołańcz

tel. (067) 261-17-07
tel. 512-518-062
fax: (067) 261-17-07

NIP: 766-19-92-108
REGON: 302609316

Facebook!

Ogłoszenie: Terapeuta, Terapeuta zajęciowy - Archiwalne

Ogłoszenie: Terapeuta, Terapeuta zajęciowy - Archiwalne

Miejsce pracy: ŚDS w Gołańczy

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy

Data udostępnienia: 2023-08-31

Ogłoszono dnia: 2023-08-31

Termin składania dokumentów: 2023-09-15 09:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2023

Id ogłoszenia: 1

Zlecający: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

a) kwalifikacje zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r.(Dz.U. poz. 1102), zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pkt IV. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych.

 

b) kandydat swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu terapeuty, w szczególności oświadcza, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej

i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny.

 

c) minimum 3 – miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. kursy, szkolenia lub inne kwalifikacje z zakresu zajęć rekreacyjno-ruchowych;

 2. nieposzlakowana opinia,

 3. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

 4. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. umiejętność organizacji pracy własnej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie pracowni rekreacyjno-ruchowej, która ma za zadanie, przywrócenia sprawności fizycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń usprawniających,

 2. opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących uczestników,

 3. prowadzenie rejestru, dokumentacji dotyczącej uczestników zajęć;

 4. uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 14-to dniowych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych 6-dniowych;

 5. sporządzanie dokumentacji – prowadzenia dziennika, opracowywanie planów zajęć;

 6. udział w zespole wspierająco- aktywizującym Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy;

 7. praca przy komputerze,

 8. udział w zawodach sportowych w wyjazdach służbowych,

 9. podejmowanie inicjatyw w zakresie rehabilitacji uczestników,

 10. współorganizowanie z innymi pracownikami imprez rozrywkowych, wycieczek plenerowych, zabaw tanecznych, konkursów i imprez sportowych,

 11. utrzymywanie codziennych kontaktów z uczestnikami, rozpoznawanie ich potrzeb, zainteresowań, pomoc w załatwianiu ich spraw, rozwiązywanie problemów, łagodzenie konfliktów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

umowa na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

0 %

V. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

 2.  list motywacyjny,

 3.  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 4.  kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie,

 5.  kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe
  i umiejętności,

 6. kopie świadectw pracy,

 7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 8. referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada,

 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 10. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
  i Rozporządzenia I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE
  (Dz. Urz. UE L 119 s. 1).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2023-09-15 09:00:00

b. Sposób:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem “nabór na stanowisko: ,,terapeuta, terapeuta zajęciowy’’ w terminie do 15.09.2023 r. do godz. 09.00 osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy.  
ul. Karola Libelta 4, 62-130 Gołańcz, w biurze Kierownika ŚDS lub  za pośrednictwem poczty (liczy się data i godzina wpływu do ŚDS).

c. Miejsce:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy ul. Karola Libelta 4, 62-130 Gołańcz, w biurze Kierownika ŚDS lub  za pośrednictwem poczty (liczy się data i godzina wpływu do ŚDS).

 

 

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy
Elżbieta Stachowiak
tel.67 2611 707 lub 512 518 062